Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 39 guests online

space-ing

หน้าหลัก ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ สกุล การแจ้งเกิด

โดยมีหลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ... ดังต่อไปนี้...

     • คนเกิดในบ้าน... ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่มีคนเ กิดในบ้าน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด 
     • คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายใสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันเกิด

 เอกสารที่ใช้
      • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
      • บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง 
      • หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)

 ขั้นตอนการดำเนินงาน
      • ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด
      • นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน และลงรายการในสูติบัตร แล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน แล้วมอบสูติบัตรตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้กับ ผู้แจ้ง
      • สถานที่ติดต่อ / ค่าธรรมเนียม / ที่ว่าการอำเภอ / หรือสำนักงานเขต 

 

 ที่มา : กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th/

in-ling01in-ling02